Lære- og praktikpladsservice for virksomheder

LOP bindeleddet mellem skolens elever og erhvervslivet

LOP hjælper med at formidle praktikpladser og er behjælpelig med alle dele af praktikpladsprocessen. Både elever og virksomheder kan bruge kontoret. Vi sørger for at arbejdet med at oprette, godkende og registrere en praktikplads foregår så let som muligt og med mindst muligt besvær for virksomheden.

Hvordan kan virksomhederne bruge LOP

Inden I som virksomhed ansætter en elev, er der en række forhold som I skal have taget højde for.

Sonja Bjerregaard står klar til at vejlede virksomhederne om papirarbejdet i forbindelse med oprettelse af en uddannelsesaftale og de spørgsmål, der måtte være hertil. Vi kommer også gerne på besøg i virksomheden, hvis dette ønskes i forbindelse med godkendelsen.

Når I vil ansætte en elev

Hvis det er første gang, at I vil ansætte en elev, så er der ofte mange spørgsmål:  Hvilke regler gælder der? Hvor ofte skal eleverne på skole? Hvad kræver det som virksomhed? etc. Alt dette kan vi hjælpe med at svare på, og vi kommer gerne ud og rådgiver jer i virksomheden. Det er naturligvis gratis at få rådgivning af vores praktikkonsulenter, som sørger for, at processen bliver så let og gennemskuelig for jer som mulig.

Følgende tre trin beskriver, hvordan I kommer i gang:

1. Godkendelse af virksomhed

Alle virksomheder private som offentlige skal godkendes som uddannelsessted, inden der kan ansættes elever. Det lokale uddannelsesudvalg på Handelsgymnasiet Ribe godkender virksomhederne i skolens område. Godkendelsen sker på baggrund af et oplysningsskema, som virksomheden udfylder og indsender til LOP. Hvis det indsendte skema opfylder de krav, der er fastsat fra det faglige udvalg, godkender LOP herefter på vegne af ”Det Lokale Uddannelsesudvalg” virksomheden til at ansætte elever. Oplysningsskemaet kan rekvireres på LOP-kontoret, hvor vi selvfølgelig også kan vejlede omkring godkendelseskriterierne.

Alle godkendte virksomheder registreres på www.praktikpladsen.dk. Her har alle virksomheder mulighed for at oprette og aktivere en profil, lægge stillingsopslag ind og finde praktikpladssøgende elever. Såfremt I ikke har brugernavn og adgangskode, kan I rette henvendelse til LOP.

2. Ansæt jeres elev

LOP-kontoret kan være behjælpelig med at formidle stillingsopslag ud til skolens elever. Vi har en jobtavle, som løbende opdateres med nye stillingsopslag. Mange virksomheder henvender sig også direkte for at få den rette elev til virksomheden.

3. Udfyld uddannelsesaftale

Når I har udvalgt jeres nye elev, skal I sammen med eleven udarbejde en skriftlig uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen skal registreres på handelsskolen. Forekommer der ændringer i løbet af uddannelsestiden, skal dette meddeles på særlige blanketter. Ændringer kan f.eks. være forlængelse pga. barsel, sygdom, ophævelse af kontrakten, ændringer pga. nyt uddannelsessted, konkurs, fusion m.v. Aftaleblanketter og en uddybende vejledning fås hos LOP eller kan hentes på www.uvm.dk.

Efterfølgen­de skal der inden prøvetidens udløb udfyldes en uddannelsesplan sammen med eleven. Uddannelsesplanen og vejledning i brugen af den kan fås hos LOP på Handelsgymnasiet Ribe. Se vejledende uddannelsesplaner på www.uddannelsesnaevnet.dk – bemærk at hvert uddannelsesområde har hver deres uddannelsesplan, derfor skal du vælge hvilken retning, der er tale om.

Skolegang i praktikforløbet

Eleven skal arbejde i virksomheden, men med undervisningsperioder på handelsskolen. Fordelingen mellem virksomhed og skole afhænger af den valgte uddannelse. Eleven bliver automatisk tilmeldt undervisning på skoleopholdene i elevtiden. Varigheden er typisk 7 – 15 uger afhængig af uddannelse.

Praktiktiden afsluttes med en fagprøve, der gennemføres som et projekt samt en mundtlig prøve. Der afgives en samlet karakter, der skal være mindst 2 for at bestå.

Løn og arbejdstid

Elever er som alle andre medarbejdere omfattet af de samme regler med en arbejdsuge på 37 timer i gennemsnit + 5 ugers ferie.

Elever skal følge den for virksomheden gældende overenskomst. Hvis virksomheden ikke har overenskomst med en organisation, skal Landsoverenskomsten mellem DH&S (Dansk Handel og Service) og HK/service følges.

Økonomi

Lønrefusion

Du kan som virksomhed få dækket dine udgifter til elevløn og befordring, når eleven er på skole.

Læs mere om lønrefusion

Voksenelev

Der kan også være mulighed for at søge om løntilskud, hvis I ansætter en voksenlærling.

Læs mere om ordningen

Få råd og vejledning

Du kan altid få råd og vejledning om praktikpladser, m.m. Kontakt LOP på Handelsgymnasiet Ribe på telefon 7688 2100.